สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The Accounting Review69105
2.Accounting, Auditing & Accountability Journal5789
3.Contemporary Accounting Research5787
4.Journal of Accounting and Economics5598
5.Review of Accounting Studies5180
6.Journal of Accounting Research5175
7.Accounting & Finance4668
8.Accounting, Organizations and Society4572
9.The British Accounting Review4370
10.Meditari Accountancy Research4156
11.Managerial Auditing Journal3963
12.Critical Perspectives on Accounting3852
13.Auditing: A Journal of Practice & Theory3752
14.Academy of Accounting and Financial Studies Journal3751
15.European Accounting Review3669
16.Annual Conference on Taxation3559
17.Journal of Accounting and Public Policy3548
18.Journal of Applied Accounting Research3352
19.International Journal of Accounting & Information Management3259
20.Journal of International Accounting, Auditing and Taxation3250
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์