สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Educational Management Administration & Leadership5281
2.Professional Development in Education4466
3.Educational Administration Quarterly4164
4.International Journal of Educational Management4161
5.Journal of Education Policy4060
6.Educational Policy3754
7.School Leadership & Management3561
8.Phi Delta Kappan3557
9.Journal of Educational Administration3463
10.International Journal of Leadership in Education3359
11.School Effectiveness and School Improvement3356
12.Education and Urban Society3052
13.Leadership and Policy in Schools2641
14.Educational Assessment, Evaluation and Accountability2539
15.Journal of School Leadership2438
16.Educational Leadership2432
17.The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas2236
18.International Studies in Educational Administration (Commonwealth Council for Educational Administration & Management (CCEAM))2133
19.Management in Education1934
20.Arts Education Policy Review1930
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์