สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.International Journal of Disaster Risk Reduction77102
2.Natural Hazards6385
3.Natural Hazards and Earth System Sciences5373
4.Disaster Medicine and Public Health Preparedness4766
5.Journal of Flood Risk Management4660
6.Geomatics, Natural Hazards and Risk4165
7.Journal of Contingencies and Crisis Management4058
8.Earthquake Spectra3854
9.International Journal of Disaster Risk Science3751
10.Progress in Disaster Science3558
11.Disasters3545
12.Natural Hazards Review2949
13.Jamba: Journal of Disaster Risk Studies2837
14.Disaster Prevention and Management: An International Journal2641
15.Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management2634
16.Economics of Disasters and Climate Change2546
17.Environmental Hazards2535
18.Geoenvironmental Disasters2439
19.Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards2434
20.Natural Hazards and Earth System Sciences2337
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์