สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Research Policy101152
2.Small Business Economics92132
3.Journal of Business Venturing76118
4.Entrepreneurship Theory and Practice70110
5.Journal of Small Business Management6290
6.International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research6287
7.International Entrepreneurship and Management Journal6188
8.Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity59103
9.Technovation5997
10.The Journal of Technology Transfer5984
11.Journal of Intellectual Capital5786
12.Journal of Innovation & Knowledge56121
13.European Journal of Innovation Management5587
14.Journal of Production Innovation Management5083
15.International Small Business Journal4774
16.Entrepreneurship & Regional Development4773
17.Technology Analysis & Strategic Management4766
18.Journal of Small Business and Enterprise Development4665
19.R&D Management4580
20.Journal of the Knowledge Economy4362
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์