สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Management112170
2.Academy of Management Journal90128
3.Journal of Vocational Behavior82123
4.Journal of Knowledge Management82120
5.The International Journal of Human Resource Management80113
6.Academy of Management Review76120
7.The Leadership Quarterly72123
8.International Journal of Project Management72100
9.Journal of Management Studies71124
10.Journal of Organizational Behavior67122
11.Human Resource Management Review67106
12.Academy of Management Annals62131
13.Human Relations6284
14.International Journal of Management Reviews61106
15.Organization Studies6193
16.Journal of Human Resources6088
17.Human Resource Management5890
18.Leadership & Organization Development Journal5886
19.Journal of Management in Engineering5876
20.Administrative Science Quarterly56102
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์