สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The International Journal of Human Resource Management80113
2.Journal of International Business Studies78123
3.International Review of Financial Analysis71111
4.Research in International Business and Finance71109
5.International Business Review6898
6.Journal of World Business6689
7.Emerging Markets Finance and Trade5786
8.Pacific-Basin Finance Journal5677
9.Journal of International Financial Markets, Institutions and Money5178
10.International Marketing Review4662
11.Borsa Istanbul Review4467
12.Emerging Markets Review4366
13.Cogent Economics & Finance4363
14.International Journal of Emerging Markets4362
15.Global Strategy Journal4175
16.Asia Pacific Journal of Management4164
17.Journal of International Management4157
18.International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management4059
19.Journal of Islamic Accounting and Business Research3848
20.Global Finance Journal3766
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์