สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Business Research173265
2.Journal of Retailing and Consumer Services131195
3.Industrial Marketing Management99137
4.Journal of Destination Marketing & Management75111
5.Journal of the Academy of Marketing Science72145
6.Journal of Marketing71124
7.International Journal of Bank Marketing65110
8.Journal of Consumer Research62101
9.Journal of Islamic Marketing6183
10.Electronic Commerce Research and Applications6094
11.Journal of Hospitality Marketing & Management56105
12.Psychology & Marketing5677
13.European Journal of Marketing5586
14.International Journal of Consumer Studies5583
15.International Journal of Retail & Distribution Management5498
16.Journal of Interactive Marketing5493
17.Journal of Marketing Research5492
18.Journal of Product & Brand Management5479
19.Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics5382
20.Marketing Science5280
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์