สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Business Research173265
2.Technological Forecasting and Social Change157243
3.Journal of Retailing and Consumer Services131195
4.Management Science114173
5.Journal of Management112170
6.Industrial Marketing Management99137
7.Academy of Management Journal90128
8.Strategic Management Journal88146
9.Journal of Corporate Finance82119
10.Omega77108
11.Academy of Management Review76120
12.Journal of Business Venturing76118
13.Management Decision75133
14.Journal of the Academy of Marketing Science72145
15.Journal of Management Studies71124
16.Entrepreneurship Theory and Practice70110
17.European Management Journal65103
18.Long Range Planning62107
19.Journal of Small Business Management6290
20.Journal of Service Management5895
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์