สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Advanced Materials326415
2.Angewandte Chemie International Edition266362
3.Chemical Reviews264459
4.Chemical Society Reviews248390
5.Advanced Energy Materials236312
6.Journal of the American Chemical Society235321
7.Advanced Functional Materials230312
8.ACS Nano220290
9.Chemical engineering journal206258
10.Energy & Environmental Science205308
11.Applied Catalysis B: Environmental205267
12.Nano Energy184236
13.Journal of Materials Chemistry A183225
14.Nature Materials180302
15.ACS Applied Materials & Interfaces179217
16.Nature Energy177378
17.ACS Catalysis177237
18.Nature Nanotechnology170292
19.ACS Energy Letters166231
20.Journal of Hazardous Materials166214
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์