สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Journal of Biomolecular Structure and Dynamics77128
2.Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology76119
3.Biophysical Journal6996
4.Current Opinion in Structural Biology6684
5.Structure5069
6.Journal of Biomechanics5066
7.Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes4872
8.Photochemical & Photobiological Sciences4872
9.Biophysical Reviews4776
10.Journal of Biophotonics4654
11.Annual Review of Biophysics4589
12.Photochemistry and Photobiology4059
13.Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Bioenergetics3952
14.Progress in Biophysics and Molecular Biology3752
15.Photosynthesis Research3644
16.Journal of Structural Biology3556
17.Chemistry and Physics of Lipids3349
18.Biophysical Chemistry2743
19.European Biophysics Journal with Biophysics Letters2742
20.Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine2738
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์