สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Physics of Fluids75116
2.Journal of Fluid Mechanics75104
3.Annual Review of Fluid Mechanics58117
4.Experimental Thermal and Fluid Science5063
5.Physical Review Fluids5062
6.Computers & Fluids4862
7.International Journal of Multiphase Flow4562
8.Journal of Fluids and Structures4151
9.Experiments in Fluids3948
10.International Journal of Heat and Fluid Flow3648
11.Journal of Hydrodynamics, Series B3261
12.European Journal of Mechanics-B/Fluids3239
13.Flow, Turbulence and Combustion3142
14.Journal of Fluids Engineering3040
15.Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics2939
16.Fluids2937
17.Journal of Hydraulic Research2837
18.Environmental Fluid Mechanics2833
19.International Journal for Numerical Methods in Fluids2732
20.Theoretical and Computational Fluid Dynamics2536
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์