สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Inventiones Mathematicae5473
2.Geometry & Topology3750
3.Journal of Differential Geometry3445
4.Mathematische Annalen3443
5.International Journal of Geometric Methods in Modern Physics3347
6.Geometric and Functional Analysis2942
7.Mathematische Zeitschrift2838
8.The Journal of Geometric Analysis2834
9.Journal of Geometry and Physics2742
10.Journal of Topology2633
11.Forum of Mathematics, Sigma2534
12.Symposium on Computational Geometry2429
13.Algebraic & Geometric Topology2333
14.Annales de l’Institut Fourier2333
15.Discrete & Computational Geometry2332
16.Journal de l’École polytechnique—Mathématiques2227
17.Mathematical Research Letters2126
18.Pacific Journal of Mathematics2126
19.Algebraic Geometry2027
20.Journal of the Mathematical Society of Japan1927
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์