สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Nature Geoscience108175
2.Geophysical Research Letters102134
3.Journal of Geophysical Research88115
4.Earth and Planetary Science Letters6993
5.Reviews of Geophysics60117
6.Geophysics5874
7.Geophysical Journal International5472
8.Seismological Research Letters5172
9.Geochemistry, Geophysics, Geosystems5067
10.Geothermics5067
11.Journal of Geodesy4974
12.Tectonophysics4967
13.Tectonics4762
14.Surveys in Geophysics4570
15.Journal of Volcanology and Geothermal Research4453
16.Bulletin of the Seismological Society of America4159
17.Pure and Applied Geophysics4157
18.Journal of Physical Oceanography4049
19.SEG Technical Program Expanded Abstracts3861
20.Earth, Planets and Space3650
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์