สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.Communications in Mathematical Physics5468
2.Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical5376
3.Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment4975
4.Annals of Physics4363
5.Journal of Mathematical Physics4051
6.Journal of Statistical Physics3442
7.International Journal of Geometric Methods in Modern Physics3347
8.International Journal of Theoretical Physics3341
9.Selecta Mathematica3040
10.Annales Henri Poincaré3038
11.Advances in Theoretical and Mathematical Physics2842
12.Journal of Geometry and Physics2742
13.Letters in Mathematical Physics2740
14.Advances in Applied Clifford Algebras2231
15.SIGMA. Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications2230
16.Journal of Spectral Theory2129
17.Reviews in Mathematical Physics2129
18.Advances in Mathematical Physics2026
19.Journal of Noncommutative Geometry1620
20.Mathematical Physics, Analysis and Geometry1519
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์