สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The Annals of Statistics79116
2.Journal of the American Statistical Association76125
3.Journal of Econometrics5996
4.Journal of Statistical Software55115
5.Journal of Business & Economic Statistics5175
6.Statistics in Medicine4981
7.Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology4787
8.Biometrika4572
9.The American Statistician4398
10.The Annals of Probability4357
11.Statistical Science4172
12.Bernoulli4163
13.Journal of Computational and Graphical Statistics4061
14.Annals of applied probability: an official journal of the Institute of Mathematical Statistics4055
15.The Annals of Applied Statistics4055
16.Probability Theory and Related Fields3948
17.The Stata Journal3872
18.Biometrics3747
19.Statistics and Computing3659
20.Bayesian Analysis3448
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์