สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.The Journal of Chemical Physics98164
2.Journal of Chemical Theory and Computation84120
3.Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy6881
4.Journal of Luminescence5570
5.The Journal of Physical Chemistry A5464
6.Chemical Physics Letters4958
7.Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer4162
8.Journal of Analytical Atomic Spectrometry4159
9.Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy3947
10.International Journal of Quantum Chemistry3650
11.Applied Spectroscopy3557
12.Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics3555
13.Journal of Magnetic Resonance3549
14.Chemical Physics3452
15.Journal of Raman Spectroscopy3450
16.Computational and Theoretical Chemistry3445
17.Applied Spectroscopy Reviews3352
18.Molecular Physics3143
19.Vibrational Spectroscopy2940
20.Magnetic Resonance in Chemistry2638
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์