สิ่งพิมพ์ชั้นนำ
ดัชนี h5 คือดัชนีค่า h ของบทความที่ตีพิมพ์ในช่วง 5 ปีเต็ม ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงสุด โดยมี h บทความตีพิมพ์ใน 2018-2022 และแต่ละบทความมีการอ้างอิงอย่างน้อย h ครั้งซ่อน
มัธยฐาน h5 สำหรับสิ่งพิมพ์คือจำนวนเฉลี่ยของการอ้างอิงสำหรับบทความที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี h5ซ่อน
สิ่งตีพิมพ์ดัชนี h5มัธยฐาน h5
1.International Journal of Heat and Mass Transfer114151
2.Applied Thermal Engineering106131
3.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry91120
4.International Communications in Heat and Mass Transfer7191
5.Case Studies in Thermal Engineering6787
6.International Journal of Thermal Sciences5871
7.International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow5781
8.Thermal Science and Engineering Progress5576
9.International Journal of Refrigeration5264
10.Experimental Thermal and Fluid Science5063
11.Thermochimica Acta4158
12.Thermal Science4056
13.The Journal of Chemical Thermodynamics3952
14.Heat and Mass Transfer3750
15.International Journal of Thermofluids3661
16.International Journal of Heat and Fluid Flow3648
17.Heat Transfer3545
18.Heat Transfer—Asian Research3446
19.Heat Transfer Engineering3442
20.Journal of Heat Transfer3245
วันที่และจำนวนการอ้างอิงเป็นค่าประมาณและได้รับการคำนวณอัตโนมัติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์